Vietnamesisch

Kính gửi phụ huynh,

Ở Erlangen có công trình "Interkulturelle Elternarbeit" (công trình phụ huynh liên văn hoá) tại các trường học và các trung tâm chăm sóc trẻ em nhỏ.

Các thông dịch viên có thể dịch cho quý vị để quý vị có thể giao dịch với các chuyên gia về con của quý vị (ví dụ như nói chuyện với giáo viên, nhân viên xã hội và vườn trẻ).

Các dịch vụ thông dịch đều miễn phí, các thông dịch viên có nghĩa vụ bảo mật và không được truyền thông tin.

Các chuyên gia đặt thông dịch viên nói tiếng cần dùng cho quý vị.

Chúng tôi rất vui nếu chúng tôi có thể giúp đỡ quý vị.

Interkulturelle Elternarbeit (công trình phụ huynh liên văn hoá)
Firdevs Altun
Firdevs.altun@stadt.erlangen.de


 Alle Berichte dieses Schuljahres